Blog de programa
RSS
Fotografia del programa
Dilluns 27-06-2007
Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 4 de juliol de 2012

Ordre del Dia del Ple ordinari del dia 4 de juliol de 2012

PRIMER PUNT: Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

SEGON PUNT: Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.

TERCER PUNT: Donar compte de les resolucions de la Junta de Govern.

QUART PUNT: Donar compte de reparaments de la intervenció.

ACCIÓ MUNICIPAL

CINQUÈ PUNT: Aprovació inicial d'ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Montblanc.

HISENDA I RÈGIM INTERIOR

SISÈ PUNT: Llevament de reparament d'intervenció.

SETÈ PUNT: Aprovació inicial de la modificació de determinades ordenances fiscals referents a ensenyament.

VUITÈ PUNT: Precs i preguntes.