Ràdio Montblanc

L’Ajuntament de Montblanc obre la convocatòria de subvencions per a entitats

El formulari es pot trobar al web del consistori

L’Ajuntament de Montblanc ha aprovat la convocatòria de subvencions per a les entitats culturals i esportives del municipi per a l’any 2016. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de març. Les associacions hauran de descarregar des del lloc web de l’Ajuntament de Montblanc

Entitats culturals
Respecte a les entitats culturals, poden sol·licitar subvencions destinades a activitats culturals les entitats sense ànim de lucre integrades dins l’àmbit territorial de Montblanc o que portin a terme una festa d’interès local o activitat en benefici del municipi abans del 31 de desembre de 2016, excepte les entitats que concertin un conveni amb l’Ajuntament.

Són subvencionables totes aquelles activitats concretes relacionades amb les festes, seguici popular i cultura que col·laborin a millorar la programació cultural del municipi, excepte els conceptes derivats de menjars, restaurants, muntatge de bars o altres activitats amb ànim de lucre. També són subvencionables les activitats que, de forma motivada, es justifiqui que són de gran interès públic i/o social. A més, es podrà sol·licitar la cessió de materials de l’Ajuntament, com taules, cadires, papereres i tanques. Això sí, una vegada l’entitat torni el material cedit, si aquest està trencat se li reduirà la subvenció atorgada en relació al preu del material.

Entitats esportives
Pel que fa a les entitats esportives, poden sol·licitar subvencions les entitats sense ànim de lucre integrades dins l’àmbit territorial de Montblanc o que portin a terme una activitat d’interès local o en benefici del municipi relacionada amb els esports abans del 31 de desembre de 2016.

Són subvencionables els conceptes següents en matèria d’esports: nombre d’esportistes del mateix club o entitat, amb llicència esportiva (s’inclouen despeses en concepte de fitxes, llicències i pagament de monitors o entrenadors dels esportistes); nombre de monitors o tècnics (s’inclouen despeses en concepte de fitxes, i pagament de monitors o entrenadors dels esportistes); la participació en competicions esportives federades o jocs escolars (s’inclouen despeses en concepte d’arbitratges i només desplaçaments dels equips fora de Catalunya); la contractació d’assegurança de l’esport realitzat per part dels clubs i destinada a la cobertura de les possibles reclamacions derivades de la pràctica esportiva del mateix club; i l’adquisició de material esportiu destinat a la pràctica de l’esport.

També són subvencionables els conceptes de premis (trofeus, copes, medalles, etc.) per als actes organitzats directament per l’entitat, i l’acte esportiu de competició no federat i obert a la població que organitzin les entitats esportives. En canvi, no són subvencionables les despeses de menjars (restaurants, muntatge de bar durant els partits…), les despeses d’activitats internes amb ànim de lucre ni les despeses de material d’ús personal intransferible (botes, sabatilles, patins, proteccions personals…).

Sol·licituds i atorgament de subvencions
A la sol·licitud que s’ha de presentar a l’Ajuntament hi ha d’haver les següents condicions: signatura del president de l’entitat; s’ha de fer constar el programa o l’activitat concreta per a la qual es demana la subvenció; i la previsió d’ingressos i despeses de l’activitat.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montblanc resoldrà sobre l’ajut a atorgar en el termini màxim de 6 mesos des de l’última data per a la presentació de les sol·licituds. Finalment, per tal de percebre les subvencions atorgades, caldrà presentar a l’Ajuntament les factures de les despeses subvencionades i els documents de justificació.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp