Ajuntament de l’Espluga de Francolí

L’Espluga començarà les obres del nou pavelló l’any 2017

L’Ajuntament ha aprovat el projecte per a la contractació de l'obra i ha donat el vist-i-plau al plec de clàusules º

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha aprovat per unanimitat i al mateix temps, el projecte bàsic i executiu per la construcció del pavelló poliesportiu municipal de l’Espluga de Francolí, redactat per l’arquitecte Matias Sabidó i Foraster, amb un pressupost d’execució material de l’obra, IVA inclòs, d’1,2 milions d’euros, més unes millores complementàries de 33.439,50 €

Aquest projecte és el resultat final del procés d’adjudicació de la licitació tramitada per l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per la redacció i direcció de l’obra del pavelló poliesportiu municipal, que va ser adjudicada per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 18 de desembre de 2014.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí te concedida per l’Acord de Govern del Consell Català de l’Esport de data 17 de juliol de 2012, una subvenció d’1,2 milions d’euros per la construcció d’un pavelló poliesportiu en aquest municipi.

Al mateix temps, el consistori espluguí va aprovar el plec de clàusules administratives particulars amb la finalitat d’executar l’obra corresponent al projecte per la construcció del Pavelló Municipal, redactat pels serveis tècnics municipals, i que han de regir la licitació d’aquesta obra mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i amb diversos criteris de valoració.

Així doncs, un cop dutes a terme totes les aprovacions de projectes i plecs de clàusules, l’Ajuntament resta a l’espera de rebre la conformitat definitiva per part de la Direcció General de l’Esport, i dins els terminis procedents, les diferents ofertes que permetrien iniciar les obres el primer trimestre de 2017.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp