La Conca de Barberà continua liderant les xifres de reciclatge a Catalunya

La comarca se situa al capdavant de Catalunya amb un 77,24% de reciclatge

L’Agència de Residus de Catalunya ha fet públiques les xifres de reciclatge per comarques i, de nou, la Conca de Barberà se situa al capdavant amb un 77,24% de reciclatge, seguida pel Lluçanès, Osona i Berguedà. Totes comarques on s’han instal·lat sistemes específics de reciclatge.

Una altra de les xifres destacades és l’estabilització de la recollida de residus municipals. L’any 2022 se’n van recollir selectivament el 45,3%, el que es tradueix en 1.740.360 tones, el que representa un 0,3% més que l’exercici 2021 i mostra una estabilització de l’índex de recollida selectiva al territori. Aquesta estabilització fa visible que a les grans ciutats de Catalunya la recollida selectiva encara és baixa, en els 23 municipis de més de 50.000 habitants només ho ha fet 3,5 punts els darrers 5 anys, i el 37,9% té un percentatge de recollida selectiva insuficient.

Aquest any hi ha una novetat en la comptabilització de les dades, i és que no s’hi han inclòs les runes d’origen domèstic, seguint la normativa de la Unió Europea. Si s’hi haguessin inclòs, com s’ha fet tradicionalment, la ràtio de recollida selectiva s’hauria incrementat fins al 47,3%. Les runes, doncs, independentment del seu origen, passen a comptabilitzar-se exclusivament en el balanç de residus de la construcció i demolició.

De les quatre fraccions principals de recollida selectiva, l’orgànica, el vidre i els envasos han augmentat lleugerament respecte de l’any anterior. La fracció amb més increment són els envasos (7,0%), seguida del vidre (5,3%). La fracció orgànica creix menys, amb un 1,4%. En canvi, el paper disminueix un 4,5%. Pel que fa a la fracció resta (residus barrejats), ha representat el 54,7% del total dels residus municipals generats, és a dir, 2.098.540 tones. El total de generació de residus ha estat de 3.838.900 tones. Per tant, encara hi ha més de la meitat dels residus municipals que no se separen en origen a les llars i comerços.

Pel que fa a la generació de residus municipals, l’any 2022 s’han generat uns 3,8 milions de tones de residus municipals, un 1,2% menys que l’any 2021, i la generació per càpita s’ha situat en 493 kg/hab./any.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on facebook