Cedida

La Conca encara no ha sortit de la crisi, tot i el creixement industrial de la comarca

Ha crescut més que la mitjana del país, amb un creixement del 12,5%, però la millora encara no es reflecteix en ocupació

L’evolució econòmica de la Conca de Barberà és positiva segons l’últim anuari econòmic comarcal que ha presentat el BBVA amb les dades del 2017, que situa el Camp de Tarragona com a líder de la recuperació econòmica. Aquell any el creixement econòmic de la Conca va ser del 2,7% propiciat sobretot pels nous projectes industrials i l’augment de la productivitat de les empreses de la comarca, un 3,9% major que l’any anterior.

També creix el sector serveis un 2,3% a la comarca, malgrat el nul augment de la construcció. Tot i això, els experts avisen que la recupació econòmica de la crisi encara no s’ha superat totalment a la Conca de Barberà, amb diferències notables respecte dels creixements mitjans de Catalunya i del Camp de Tarragona, on si que es pot donar la crisi per acabada. I qui està en pitjor situació és el sector agrari.

La indústria representa prop del 60% de l’activitat econòmica a la Conca, i això va provocar importants dificultats durant la crisi (es va perdre un 18,5% d’ocupació). Tot i que en la recuperació entre el 2013 i el 17 la Conca de Barberà ha crescut més que la mitjana del país, amb un creixement del 12,5 %, la millora encara no es reflecteix en ocupació. Només s’han recuperat un 8,7 % dels llocs de treball, front el 14,1% de Catalunya.

La intensa expansió industrial de la Conca de Barberà el 2017 va ser el resultat de les millores experimentades per la metal·lúrgia i altres productes de minerals no metàl·lics, sectors amb augments superiors al 6 %. Malgrat la millora, la recuperació dels estralls de la crisi encara està lluny d’haver-se assolit, un -12,6 % per sota dels nivells del 2007, amb molts menys treballadors al sector industrial que abans de la crisi. El 2017 n’hi havia 3.300 d’afiliats a la seguretat social. El 2007 eren 4.000.

Una de preocupacions per l’economia de la Conca de Barberà és el retrocés del sector primari. El 2017 va caure la productivitat un 8,8%, més fins i tot que a l’Alt Camp (-8,1%) i sorprenentment molt per sobre del Tarragonès on el sector de la fruita seca va salvar la producció agrària situant el retrocés en el -2,2%.

En el cas de la Conca, l’evolució negativa del primer sector reflecteix el descens de la ramaderia, sobretot per la davallada de producció de boví i porquí, al que s’hi va sumar la davallada de l’agricultura (amb caiguda dels cereals i vi) del 2017.

Un els problemes manifestos a la Conca de Barberà és el despoblament i la manca d’habitatge, especialment de nova construcció. Segons l’informe econòmic del BBVA, el creixement de la construcció a la comarca és del 0%. Per tant, nul·la activitat en el sector residencial (es van iniciar només 4 habitatges nous a la Conca durant el 2017). Malgrat això, es detecta una millora incipient de les tasques de demolició i preparació de terrenys, i d’instal·lació i acabat d’edificis, que creixen entre un 5 i un 7% respectivament.

Pel que fa al 2018, aquesta setmana també ha presentat el seu informe de conjuntura econòmica la URV, a través de les Cambres de Comerç del territori. En el cas de la Conca de Barberà, el tercer trimestre d’aquest any l’evolució de l’ocupació a la comarca és positiu a gairebé tots els sectors.
Barberà. Les dades confirmen però la nul·la evolució de la construcció, amb un descens del -0,83% d’ocupació, al revés de la resta del Camp de Tarragona on està millorant la situació.

De fet, la Cambra afegeix dades: entre el 2013 i el 2018 s’han acabat 112 nous habitatges, mentre tants sols se n’han iniciat 48. En canvi segueix creixent l’ocupació industrial un 5,66 % i sembla que es frena el retrocés agrari, amb millores del 2,86% més de llocs de treball. Es serveis augmenten l’ocupabilitat un 1,23%.

Pel que fa al global del Camp de Tarragona, preocupa la reducció de les exportacions i l’augment de la precarietat i la temporalitat dels contractes laborals al sector serveis.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp