J. Ardila

L’Ajuntament de Montblanc aprova unes ordenances fiscals amb pocs canvis

La CUP i la FIC hi voten en contra, mentre que CDC s'hi va abstenir

El ple de l’Ajuntament de Montblanc d’aquest dimecres va aprovar, de manera inicial, les ordenances fiscals i preus públics per al 2017. Unes ordenances que presenten pocs canvis respecte a l’any anteior, i que es van aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció de CDC i els vots contraris de la CUP i la FiC.

Les noves ordenances presenten només alguns canvis, com algunes bonificacions en l’IBI per a famílies nombroses o bonificacions en l’impost de circulació per als vehicles elèctrics o híbrids. També destaquen bonificacions en les entrades a la piscina municipal per a famílies nombroses o canvis en els preus públics per a l’ús d’edificis municipals, així com una actualització de les tarifes de publicitat de Ràdio Montblanc.

Destaca també, en el cas de l’IBI, que els immobles que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar gaudiran d’una bonificació dels 50% els primers cinc anys i del 25% del sisè al desè any.

Pel que respecta a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, s’aplica una bonificació del 50% de la quota de l’impost per als titulars dels vehicles amb motor elèctric i del 30% per als titulars dels vehicles bimodals (elèctric i gasolina o elèctric i dièsel) i per als que utilitzin com a combustible gas natural comprimit d’altres gasos liquats o biogàs, validats per l’Institut Català de l’Energia.

El regidor de la FiC, Toni Gutiérrez, va criticar que l’equip de govern no sigui valent i “baixi els impostos ara que l’economia del consistori està sanejada”. En regidor de CDC, Cesc Viñas, va argumentar l’abstenció del seu grup destacant que “nosaltres vam presentar diverses propostes, algunes de les quals s’han acceptat”. La CUP, per la seva banda, va assegurar que votaven en contra “perquè les ordenances no presenten canvis i creiem que s’hauria de bonificar l’IBI segons la renda, i no segons el nombre de fills”. L’alcalde, Josep Andreu, es va comprometre a revisar l’IBI de cara als propers anys.

Altres canvis
En la taxa per a llicència d’obertura d’establiments, els establiments amb una superfície de fins a 500 metres quadrats pagaran 980,40 euros, i els de més de 500 metres quadrats, 1960, 80 euros. En la taxa de serveis del cementiri, queden prohibides les transmissions de concessions per actes “intervius”, excepte si són ascendents, descendents, cònjugues, adoptats i adoptants. Per a les persones que no els interessi seguir una concessió, després de traslladar les restes, ho revertiran a l’ajuntament, que compensarà els cedents o cessionaris amb l’abonament dels percentatges segons l’antiguitat de la concessió: de 0 a 10 anys, 10%; de 10 a 20 anys, 20%; de 20 a 30 anys, 30%; de 30 a 40 anys, 40%; de 40 a 50 anys, 50%; i a partir de 50 anys, 75%.

Respecte a la taxa d’aprofitament del domini públic, per a les parades de venda o vehicles adaptats per a la venda o alimentació ambulant s’aplicarà un import per a l’establiment per un dia de 87,70 euros, i si l’ocupació és per més d’un dia, es pagarà els 87,70 euros més 7,42 euros per dia de més ocupat.

En el cas de les terrasses, per mes o fracció, es pagarà 3,99 euros el matre quadrat si és dins muralla, i 3,19 euros el metre quadrat fora de muralla. La quota anual és de 2,66 euros el metre quadrat dins de muralla, i de 2,13 euros el metre quadrat fora de muralla. Per a ampliar el número de metres quadrats amb taules, cadires o altres elements, autoritzat per l’ajuntament, es pagarà 0,40 euros el metre quadrat per dia, i si l’ampliació és en motiu de la Setmana Medieval, es pagarà 5 euros el metre quadrat per dia.

Per a l’exposició de material comercial a la via pública per part de comerços autoritzats per a la venda habitual al municipi, es pagarà 0,27 euros per dia, i per a la reserva de la via pública per a l’aparcament exclusiu d’autotaxis i autocar, es pagarà 80,65 euros per cada reserva de tres metres.

El mateix Ple del dia 5 d’octubre també va aprovar per unanimitat concedir la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 9 particulars del municipi, perquè les obres a realitzar són d’interès o d’utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals i històricoartístiques.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp